HỆ THỐNG MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

 

                                              HỆ THỐNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH SCANER

 
                                                             MÁY HUYẾT HỌC 
                                                   MÁY  CHỤP XQUANG KỸ THUẬT SỐ

 

                                                         MÁY ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG